תקנון שימוש

תקנון האתר

תנאי ופרטי תקנון אתר זה מהווים הסכמה על האמור בו כהסכם משפטי המחייב את קהל הגולשים (להלן: "הגולש" ו/או "המשתמש" ו/או "הרוכש" ו/או ""הלקוח") בהתאמה , אשר גולשים ו/או רוכשים באתר "S Furniture" (להלן: "האתר")

תקנון זה מסדיר בין היתר את הגלישה באתר, הרכישה שתתבצע על ידי הגולש דרך האתר, לרבות רכישה באמצעות גרסת המובייל ו/או אפליקציה ו/או רכישה באמצעות ביצוע הזמנה טלפונית.

ביצוע רכישה וגלישה באתר החברה מהווים הסכם בין הגולש לבין החברה וכותרות תקנון זה על סעיפיו נועדו לשם הנוחות בלבד. עת הגלישה באתר ו/או ביצוע הזמנה, הגולש נותן הסכמתו לאמור בתקנון זה.

השימוש באתר זה על תנאי התקנון כפוף להקפדת הגולש בהקשר עמן, לרבות הקפדה על זכויות קניין רוחני של החברה ואי שימוש בתכניו השונים לרבות תמונות, סימנים מסחריים, קטעי ווידאו , טקסטים וכיו"ב.

רשאי לבצע רכישות באתר אדם שמלאו לו 18 שנה ובאמצעות כרטיס אשראי בהתאם לפרטי העסקה כאמור בדפי העסקאות ובהתאם לאופי הטובין הנרכשים.

פרטי העסקאות לרבות מחירן ועלות ההובלה וההרכבה מפורטים בכל עסקה ועסקה בהתאם לאופייה ותנאיה [להלן: "הטובין" ו/או "המוצר"].

השימוש באתר החברה כפוף ישירות למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש למעט על פי דין [כדרישת רשויות החוק ואו המדינה]. להבהרה – מידע לגבי משתמש יכול לכלול בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, לאתר במועד הרישום או לאחריו לרבות פרטים הקשורים ונובעים מפעילותו באתר ומידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר ולגבי שמירת מידע והעברתו – למשתמש ידוע והוא מאשר כי כל מידע לגביו יישמר במאגר המידע של אתר החברה כדין. ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בזמן הרישום לאתר, הגולש מאשר לחברה לאגור ידע כאמור ולהעביר ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים לרבות חברות בנות וא/ו אחיות ו/או חברת האם הקשורות עם האתר ו/או כל חברה הקשורה עם האתר. (להלן: "חברות קשורות").

במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ואו מסירת כתובת דוא"ל ואו בביצוע הזמנה, הגולש מסכים ומאשר לחברה ו/או לחברות קשורות לשלוח אליו על פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר.

בקשת הסרה לפי חוק התקשורת ניתן לבקש והגולש רשאי בכל עת לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של האתר כולל באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעה / דוא"ל שישלח מהאתר ובמקרה כזה, ייפסקו ולא יישלחו הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

באשר לבקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות , הגולש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של האתר ובמקרה זה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לגולש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים לגבי פעולות אשר בוצעו על ידי הגולש באתר.

יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות רבה ומוקפדת, הללו נועדו לשימוש אישי בלבד ובשום אופן הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית שקיבל הגולש.

המשתמש מאשר בזה להנהלת האתר להעביר את פרטיו לחברות קשורות כהגדרתם לעיל, בין היתר גם לצורכי אספקת שירותים ומוצרי, וכן לחברת שליחויות ולספקי המוצרים ככל שמדובר בחברת הובלות חיצונית ולספקי שירותים דומים באותו עניין, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר וכמובן לרבות הצעת מוצרים ושירותים קשורים הכוללים שירותי פרסום ושיווק. כן ידוע לגולש כי הנהלת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים של הגולש לצורך ניתוח מידע ומסירתו לחברות קשורות ואו חברות פרסום ושיווק שנותנות שירותים לאתר ולכל גורם אחר לצורך ניתוח כמות מבקרים באתר וכל הקשור לביצוע ייעול קידום אתר החברה ודף הפיייסבוק העסקי לרבות פילוחים שונים הקשורים עם הרגלי הגלישה באתר והרכישה בו והחברה תשמור על אנונימיות הנתונים ללא כל התייחסות אישית לגולש כזה או אחר והכול לצורך שימוש והעברת המידע האנונימי בלי מגבלה לחברה. כן מאשר הגולש כי הנהלת החברה תהא רשאית לבצע שימוש ב"עוגיות" שהם  קבצים המאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש ובין היתר לצורך אספקת שירות מהיר ולצורך יעילות בכניסות חוזרות לאתר. כמובן שניתן למנוע באמצעות הדפדפן במחשב המשתמש. הנהלת האתר רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום גולש והגולש מאשר להנהלת האתר לאסוף את נתוני המיקום וכן לעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות התקנון ומדיניות הפרטיות הכולל העברתו לחברות קשורות [הגולש יכול למנוע אפשרות זו במכשיר שברשותו].

הנהלת האתר רשאית,  לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת [כשאלונים וסקרי שירות ומכירה] והגולש מסכים מפורשות גם , למרות וככל שביקש להפסיק לקבל מסר פרסומי.

עוד מובהר כי בעת הרישום לאתר, הגולש מסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים באמצעים שונים, לרבות דוא"ל , מסרונים והודעות ווטסאפ, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת אוטומטית ו/או ידנית.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של גורם שאינו קשור עם החברה.

החברה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ובהתאם להוראות הדין הקוגנטיות ואחריותה של החברה בכל מקרה שהוא, תהא מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין ואין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ו/או תקנות ביטול עסקה.

החברה אינה אחראית לתקלות בהקשר עם הגלישה באתר לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת השונים ולא תהא אחראית באופן כלשהו לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית או בקווי בזק או בקווי התקשורת השונים ומבלי לגרוע מהאמור החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  בקשר עם בעיה טכנית המונעת לבצע רכישה באמצעות האתר ואו בהתאמה לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה באתר. כך החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר במהלך כדוגמת תגובות שונות הקשורות עם חיבור לדף הפייסבוק של האתר או באמצעותו.

ככל שמחיר המוצר נרשם בשוגג / טעות , אין בטעות בכדי לחייב את האתר במחיר שצוין בטעות, כך גם לגבי טענה למצג שווא בתמונות ו/או תיאור המוצר שנועדו להמחשה בלבד ואין הלקוח רשאי להסתמך עליהן כלל וכלל. חרף האמור לעיל, החברה עושה בשימוש ובתיאור הטובין באופן נאמן למקור ובמקצועיות.

החברה ומכל סיבה שהיא לא תישא בכל נזק תוצאתי , או עקיף או מיוחד או ספציפי כתוצאה משימוש הגולש באתר.

זמני אספקת הטובין הם עד 21 ימי עסקים וכוללים רק את מניין ימי עסקים בניכוי חגים, ימי שישי ושבת.

בשום אופן לא ניתן לבטל ואו להחזיר ואו להחליף טובין שחרגו בשלושים יום מזמן האספקה המוסכם כבקשת הלקוח. שכן טובין אלו אוחסנו לבקשת הרוכש וזאת מחמת עלות אחסנתם ושמירתם.

החברה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל בלבד ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש עם הרוכש, כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של הטובין [משתנה מעסקה לעסקה].

אך ורק  אישור אודות ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכש הכולל את פרטי ההזמנה [כמספר הזמנה, פרטי לקוח וכו] מהווים אישור לקליטת ההזמנה במשרדי החברה ומועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה מחברת האשראי של הלקוח שדרכה ביצע את הרכישה + קבלת אישור החברה אודות על קיום המוצר במלאי זמין ואישור אודות מועד אספקה משוער בימי עסקים.

משלוח הטובין מבוצע באמצעות החברה ומובילים מטעמה ואו ע"י דואר ישראל ואו באמצעות חברת שליחויות למען הגולש שציין בהזמנה. כל המשלוחים ואו ההובלות יהיו בכפוף לאזורי חלוקה כמדיניותם כולל הגבלת אזורי חלוקה. שכן, משלוחים לאזורים מוגבלים בפן הבטחוני או אזורים שחברות ההובלות והשליחויות לא מספקים אליהם יסופקו באמצעות תיאום עם הרוכש למיקום מוסכם או לסניף של אחת מהחברות הקשורות או לחילופין באמצעות הובלה מטעם הרוכש בתיאום עם הנהלת החברה. ככל שהחברה או מי מטעמה לרבות חברות שליחויות יבצעו אספקה לאזורים מרוחקים או מוגבלים ביטחונית כי אז ייגבה תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. כאשר דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה מעל קומה שלישית באין אפשרות לשימוש במעלית או לחילופין הובלה אשר דורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת טובין לבית הלקוח/העלאתו לרבות אילוץ לביצוע פירוק ו/או שימוש במנוף.

איחור באספקה של עד 60 ימיי עבודה לא יחשב כאיחור. במקרה של תביעה משפטית יחולו ההוצאות על המזמין ויתנהלו רק בבית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון.

מערכות האתר מהוות רשומה מוסדית לצורך ההגדרה בפקודת הראיות ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.

הגולש יודע ומודע לכך כי אין להעתיק את תכני האתר ותוצריו [לרבות העתקה, שכפול, הפצה, או לפרסם , להשתמש בתכנים המופיעים באתר].

תלונה בגין הסחורה לא יאוחר מ 24 שעות מקבלתה. במידה והלקוח ירצה הובלה עצמית החברה לא תיהיה אחראית על הסחורה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ואו לשנות מדיניות ביטול והחלפת טובין וכ"כ את תקנון השימוש באתר מחייב ויחייב בכל גרסה המופיעה באתר בכל רגע נתון.

בכל עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות  בטלפון 0503318331 או לכתובת הרצל 89, תל אביב מיקוד: 6655410 או למייל Liandesign@walla.com

תקנון זה יפורש וייאכף בהתאם לדיני מדינת ישראל בבתי המשפט המוסמכים לכך.

ביטול עסקה / מדיניות החזרות
חברת S. Furniture עושה מאמצים רבים כדי שתרגיש בטוח לבצע רכישה טלפונית או דרך האתר.
אם אינכם מרוצים מן המוצר שרכשתם, נשמח לקבלו בחזרה ו\או להחליפו.
אנו מאפשרים ללקוחותינו להחזיר ריהוט ולקבל זיכוי לרכישת ריהוט אחר בשווי הרכישה המקורית או זיכוי כספי בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:חברת S. Furniture מאפשרת לכל לקוחותיה להחזיר כל מוצר שנרכש תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.ברכישה אינטרנטית או טלפונית בהם הלקוח לא היה נוכח במקום ניתן להחזיר את המוצר למחסני החברה תוך 14 ימים לאחר הרכבתם.
*אריזות המוצר
מומלץ לשמור את אריזות המוצר, אחרת התשלום בעבור אריזת המוצר מחדש יהיה בין 390₪-490₪ שח בהתאם לסוג המוצרהריהוט יוחזר בצירוף ההזמנה/חשבונית מקורית.
במקרים בהם המוצר פגום, מחויבת חברת S. Furniture לתקנו ולהביאו למצב של מוצר תקין או להחליפו במוצר חדש לפי שיקול דעת החברה.
במקרים בהם הלקוח נכח בתצוגה של החברה הריהוט יוחזר באריזתו המקורית בשלמותה כזו טרם נפתחה וללא סימני חבלה.ריהוט שנפתח והורכב לא ניתן להחזירו במצב זה לפי סעיף 6 א’ לחוק  הגנת הצרכן החזרת מוצרים.
במידה והמוצר הינו מזרן יש להחזירו עם הפלסטיק העוטף, אך יחד עם זאת ב30 ימי הנסיון אנו מאפשרים לישון על המזרן ללא אריזתו אבל באחריות הלקוח לשמור עליו נקי מכתמים על מנת שיתאפר להחליפו או אפילו להחזירו במידת הצורך.
מוצרים שאינם ניתנים להחזרה לאחר שנפתחה אריזתם: כריות, מגני מזרן.

החזרת מוצר במעמד קבלת המוצר:

 • ללא תשלום דמי הובלה חזרה, וזה במידה והלקוח החליט להחזיר את המוצר בזמןקבלת הסחורה.
 • הלקוח יחויב בדמי ביטול עסקה על סך 5% מערך המוצר (כולל מע”מ) או 100 ש”ח הנמוך מבניהם הלקוח יחויב בתשלום עבור הובלה והרכבה כפי שמופיע בדף מוצר
  וזה במידה והמוצר הורכב ע”י מוביל החברה.

החזרת מוצר שלא במעמד קבלת המוצר:

 • עלות ההובלה חזרה יחולו על הלקוח לפי טבלת מחירי הובלה  להחזרת מוצרים שלא במעמד קבלת הסחורה.
  *לקוח שרכש ברכישה פרונטאלית לא יכול להחזיר לא רשאי להחזיר מוצר באם המוצר הורכב או אם נעשה בו  שימוש או אם הזומן בהזמנה מיוחדת.
  *לקוח שרכש את המוצר טלפונית או דרך האתר רשאי להחזיר מוצר שהורכב עד 14 ימים מיום קבלתו יחד עם זאת חשוב לשמור על אריזות המוצר וזאת כדי שלא יתווספו  עלויות נוספות מעבר לעלויות פירוק המוצר והובלתו למחסני החברה, עלות אריזה חדשה של מוצר עשוי להגיע בין 390₪-490₪)
  הלקוח יחויב בדמי ביטול עסקה על סך 5% מערך המוצר (כולל מע”מ) או 100 ש”ח הנמוך מבניהם.

 מחירי הובלה להחזרת המוצרים.

מיטות/ספות/מערכות ישיבה- 400 ₪.
מזנונים/שולחנות/כורסאות- 200 ₪.